Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧВА ИНИЦИАТИВА ЗА ПУБЛИЧНО ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА С ГРАЖДАНИ

111Община Берковица започва инициатива за публично частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт, поддръжка и облагородяване на градински и междублокови пространства – материали от общината, труд от кандидатстващите. Тези, които желаят да се възползват от предложението, могат да кандидатстват в Община Берковица  за отпускане на материали. За целта в Центъра за информация и услуги на гражданите /на партера на ОбА/ се подава заявление от домоуправителите – свободен текст и телефон за връзка. В заявлението ясно трябва да е описано какви и колко материали са необходими и какво ще бъде направено с тях. Исканията се приемат до 31 май 2016 г. Документите  ще бъдат разгледани и одобрени от комисия. Материалите ще се получават с приемо-предавателен протокол. Комисия от Общината ще проверява обектите и дали заявените материали са вложени по предназначение. След проверката ще бъде изготвен констативен протокол.