Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

IMG_42881Община Берковица стартира изпълнението на проект Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Чрез реализацията на проекта ще се предоставят интегрирани услуги за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в домашна среда.

В проекта се предвижда от услугите да се възползват 68 потребители  за 12 месеца. Целевата група се състои от лица, нуждаещи се от предоставяне на ефективна подкрепа, без това да е обвързано с посещаване на определено място на ползване на услугата. Патронажната грижа е насочена към възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове за постигане на целите на социалните услуги за социално включване и осигуряване на отговор на идентифицирани потребности на нуждаещите се. Стойността на проекта е 203 925,92 лв.