Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА ВЪВ ВРЪЗКА С МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОГАРА БЕРКОВИЦА

Във връзка с многократни сигнали от пътуващи до град София за неспазване на часовете на тръгване на автобусния транспорт от автогара Берковица към гр. София, бе извършена проверка по документи и на място на автогара Берковица, като е установено следното:

„Монтана автобусен транспорт” ЕООД е изпълнител на обществен превоз на пътници по автобусната линия “Берковица-София” на основание Договор № ОП-3-205 от 26.11.2020 г., сключен с Възложителя Община Берковица. Изпълнителят по договора се задължава да предоставя услугите съгласно маршрутни разписания, приложение към договора, в които са посочени часове на тръгване за гр. София от автогара Берковица 6.00 часа и 14.00 часа.

При посещение на автогара Берковица се установи, че горецитираните маршрутни разписания не се изпълняват.

Във връзка с горните констатации е предписано на „Монтана автобусен транспорт” ЕООД да спазва маршрутните разписания (неразделна част от Договор № ОП-3-205 от 26.11.2020 г.) с посочени часове на тръгване за гр. София от автогара Берковица 6.00 часа и 14.00 часа., както и всички останали маршрутни разписания, които обслужват на територията на Община Берковица.

При неизпълнение, съгласно клаузите на договора, Община Берковица ще пристъпи към прекратяване на договора и възлагане извършването на автобусния транспорт на друг превозвач.