Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

opak2_logo11122В рамките на проекта ще бъдат обучени 95 служители на Общината

Община Берковица е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ е на стойност 89 745,50 лева и се изпълнява за период от 12 месеца.

Целта е да се подобри ефикасността и ефективността на общинската администрация, да повиши квалификацията на по-голям брой служители от общинската администрация чрез обучения за различни умения и познания и да постигне европейски стандарти в администрацията – професионално, модерно и компетентно обслужване. Изпълнението на целите ще повиши капацитета на администрацията в Общината и ще подобри предоставяните от нея услуги за бизнеса и гражданите.

На 12.01.2014 г. Община Берковица сключи договор със „ЗЛАТЕН ТУР“ООД, град Варна за „Обучения на служителите по ключови компетентности“. Предвиждат се обучения на следните теми: „Работа с хора със специфични потребности ” , „Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност ” и „Комуникативни и презентативни умения” .

В резултат на осъществяването на проекта ще бъдат обучени и сертифицирани 95 служители.

Крайният срок за реализация на проекта е 18.08.2015г.

 

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.