Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИМА НОВА СМЕТОСЪБИРАЧНА МАШИНА

Новият сметосъбиращ камион DAF, който е  с екологичен  сертификат “Евро 6” пристигна днес в Берковица. С машината практически могат да бъдат извозени 16 кубика битови отпадъци,  защото в камиона има специални преси, които намаляват обема на боклука . Новата техника ще бъде използвана за сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци от Берковица  и околните села. Техниката, която се използва сега, е много стара, често се чупи и ремонтът й излиза скъпо. Това е вторият модерен камион, който общинското ръководство купува по одобрен проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на Община Берковица“  към ПУДООС. Първата машина е MULTICAR M 27  многофункционална машина за професионални нужди с двукръгова  хидравлична система  и  задвижване  4х4, и с гребло за сняг. В града и селата са доставени и 40 бр. контейнери.

IMG_6829Необходимостта от реализация на проекта е опазване на природната среда в община Берковица, подобряване на събираемостта на БО от населените места в общината и премахване на нерегламентирани сметища. Това ще доведе до ограничаване безразборното изхвърляне на отпадъци от населението. По този начин местните жители ще се стимулират да опазват околната среда, което ще осигури възможност за почистване на замърсените площи. С пълноценното използване на поставените съдове за отпадъци ще се осигури защита за здравето на хората, ще се насърчи опазването от замърсяване на почвата и речните потоци. При наличните транспортни средства и съдове за смет, които са стари и амортизирани, се затруднява тяхното събирането и извозването. С реализацията на проекта ще се подобри управлението на отпадъците в района ще се достигане до финансова и екологична устойчива система, отговаряща на съвременните изисквания за опазване на околната среда. Ще се подобрят санитарно-хигиенните условия, намаляващи екологичната опасност и здравния риск за населението и ще допринесе за развитието на града като съвременен стопански и туристически център. Целите на проекта са подобряване на съществуващите практики и условия за събиране и транспортиране на битовите отпадъците, което ще доведе до поетапно включване на населените места в системата на организираното сметосъбиране чрез осигуряване на сметосъбираща техника и съдове за битови отпадъци, които ще обхванат дейностите по събиране, извозване, съхраняване на битовите отпадъци.