Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИМА ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ

Община Берковица има одобрен проект за изграждане на мултифункционално спортно игрище. Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Общата стойност на проекта за строително-ремонтни дейности е 95 728.55 лева без ДДС.

С проекта се предвижда изграждането на мултифункционална спортна площадка с 1 малко комбинирано игрище – за футбол и волейбол. По пешеходна алея ще се достига зоната на игрището и обслужващата зона.

В проекта е заложено изграждането на едно мултифункционално игрище за мини – футбол и волейбол. Размерът на игрището за мини – футбол е 28/15 м. По периметъра се предвижда зона за сигурност с ширина 1,00 м. Размерът на игрището за волейбол е 18/9 м. Игралното поле е оградено с ограда с височина 4,00 м. Конструкцията на оградата ще е от стоманени профили. Зоната на игралното поле с тревна настилка е ограничена с градински бордюри.