Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПРОЕКТ „ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

Община Берковица кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, предоставяна по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от процедура за подбор BG06RDNP001-19.316 „МИГ- Берковица и Годеч” с проект „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”. Стойността на проекта е 99 460,80 лв.

По проекта се предвижда оборудване и обзавеждане на две високотехнологични мултимедийни зали в сградата на Културен център „Йордан Радичков” за предоставяне на възможност за запознаване на посетителите с културното и историческото наследство на общината, изработка на късометражни рекламни клипове, представящи културните и природните забележителности, изработка на високотехнологичен сайт за виртуална разходка из забележителностите на Община Берковица, изграждане на кътове за отдих пред посетителския център.

Дейностите по проект  „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица” съответстват и отговарят на Стратегическа цел 1: „Съживяване и разнообразяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на местния потенциал и привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността и услугите за намаляване на безработицата и повишаване на доходите”, Приоритет 1.3. „Развитие на туризъм, валоризиращ културно-историческото наследство и природния потенциал на общината” от Общински План за Развитие на Община Берковица 2014-2020.

Дейностите по проект „Оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне на културно-историческото наследство на Община Берковица” съответстват и отговарят на Цел II “Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма”, Дейност 2.9. „Проект по ПРСР, мярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Програма за развитие на туризма на Община Берковица за 2020 г.