Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ+” В ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ ХОРА.

По проект „Младежка заетост +“ ще се осигури заетост на 5 броя кандидати до 29-годишна възраст. Младежите трябва да са безработни и неучащи.

I. Изисквания към безработните и неактивни лица:

1.  Неактивни или регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) лица на възраст от 16 до 29 години включително;

2.  Да не участват в никаква форма на заетост, като например:

– да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,

– да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,

– да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,

– да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,

– да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,

– да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,

– да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;

С участието си в този проект, съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица и респективно Агенция по заетостта, Община Берковица продължава в посока подсигуряване на възможност за заетост на младежи с образование да се развиват професионално в родния град.

За повече информация можете да се обърнете към Дирекция “Бюро по труда” – Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” №1.

Телефон за връзка – 095 388 371, 095 388 100 .