Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ИПП ТГС БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020“

Община Берковица в партньорство със сръбската Община Пантелей внесоха проект “Повишаване на туристическата привлекателност на транс-граничния регион чрез инвестиции в местни културно-исторически и природни обекти с национално значение“ по Приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ на Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.” Проектът е с индикативна стойност 600 000 евро.

Общата му цел е да се повиши туристическата привлекателност на Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий“ и туристически обект, намиращ се на територията на Oбщина Пантелей.

Клисурският манастир е действащ девически манастир, разположен в живописна местност в подножието на северните склонове на връх Тодорини кукли в Западна Стара планина, межу градовете Берковица и Вършец.  Районът му е привлекателен център за почивка и разходка, заслужено наречен “Духовната перла на Северозападна България”. Манастирът е четвъртият по големина в България. Пътната инфраструктура е от важно значение за социалното и икономическото развитие и за подобряването на комплексната жизнена среда в общините. Доброто съхранение на културно-историческото наследство дава гаранция за трансгранична идентичност и устойчиво развитие на граничния регион. Именно поради тази причина дейностите по проекта обхващат подобряване на пътната инфраструктура водеща към Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий“ туристически обект, намиращ се на територията на Oбщина Пантелей.

С проекта Община Берковица цели да рехабилитира и разшири участък от дължина 2 (два) километра на четвъртокласен път IV 81208 (Берковица-Вършец) Клисурски манастир, и по този начин подобри достъпа до манастира и осигури по-добри условия за удобен и безопасен транспорт на пътниците. Уширението на пътя ще доведе до повишена туристическа привлекателност на обекта и устойчиво развитие на туризма в региона.

Инвестициите в инфраструктурата водеща към местни културно-исторически и природни обекти с национално значение ще доведе до популяризиране на туристическите обекти и повиши тяхната привлекателност в трансграничния регион.