Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци

и Решение N 356 от Протокол 15 /26.10.2012 г. /на Общински съвет Берковица

 ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА

 набира доброволци

 за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни  ситуации

 Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано. Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

 Необходими документи за кандидатстване :

 

1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Приложение №1 и Приложение №2

2. медицинско удостоверение,  доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар)

3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет

4. свидетелство за съдимост

5.  копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност

6. писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение, че са съгласни да кандидатства за доброволец

7. актуална снимка /формат тип л.карта/

8. декларация за съгласие за обработка на лични данни,  съгл. Приложение №3

 

Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подадено всеки работен ден в ОбА гр. Берковица. Краен срок за подаване 14.12.2012 г.

 Приложения

Вашият коментар