Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Основните критерии, по които ще се оценяват проектните предложения са  иновативност, техническа част, устойчивост, ефективност на представения проект – (В свободна форма с молба, за изготвяне на кратки, ясни и изчерпателни като съдържание текстове, даващи възможност при оценяването на проекта да бъдат установени и оценени всички изброени критерии за подбор и класиране на проектите).

Иновативност: с най-висока оценка ще бъдат оценявани проекти, които използват нови методи/дейности/ за повишаване ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, чрез прилагане на нови подходи, оригиналност на идеите, дългосрочно планирани дейности, постигане на определени резултати (като %-тно повишение на събираемостта на отпадъците от опаковки, повишаване на качеството на събрания отпадък и др.).

Техническа част: подробен и ясен план за изпълнение на проекта;

Брой и вид участници (други организации, държавни институции, подразделения и администрации), дейности и технически съоръжения. Технически параметри, продължителност и срокове за изпълнение.

Устойчивост на проекта: в краткосрочен план ще се оценява устойчивостта на проекта за период от минимум 2 години (следващи годината на изпълнение на дейностите по проекта). В дългосрочен аспект ще се оценява възможността за доразвиване и интегриране на проекта с нови дейности. Обхват.

В конкурса могат да участват всички кметства и кметски наместничества,  училища и детски градини, фирми на територията на Община Берковица, както и индивидуални инициативи на сдружения на собствениците на етажна собственост.

            Срокът за подаване на проектните предложения е 17:00 ч. на 30.11.2016 г.  Документите следва да бъдат адресирани до Кмета на Община Берковица. Специално назначена комисия ще разгледа и оцени проектните предложения и избраният ще бъде подаден за финансиране в конкурса „Най-зелена община” на ЕКОПАК-България ООД.

Авторът/ите на одобрения проект ще получат финансови средства за облагородяване на зелени площи.