Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

111На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 789 от Протокол № 46/28.04.2017 година на Общински съвет – Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Берковица, област Монтана, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни така и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2017 – 2018 година.

            Публичният търг ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица (заседателна зала, етаж 1) със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

             На 28.02.2018 г.:

  • За землище село Бистрилица от 13,00 часа;
  • За землище село Гаганица от 14,00 часа;
  1. Обект на търга са свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община Берковица, област Монтана, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година, подробно описани по община, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване (наем), срок за предоставяне, начална тръжна цена е посочена в приложение 1, представляващо неразделна част от заповедта.
  2. Условия за участие. В търга се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни така и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2017 – 2018 година.
  3. Началната тръжна цена за участие в търга е определена с Решение № 789 от Протокол № 46/28.04.2017 г. на Общински съвет – Берковица и е в размер на 8 лв./дка за ливадите и 7 лв./дка за пасища, мери.

Съгласно чл. 46, ал. 4, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество размерът на депозита за участие в търга е 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.           

  1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

  1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 2, стая 213, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 3,05 лв. (три лева и пет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа до 27.02.2018 г.

Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента. Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа до 27.02.2018 г.
  2. Информация за земите – обект на търга на съответната община, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица, както и на web site: http://berkovitsa.com/.
  3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 07.03.2018 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа до 06.03.2018 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ

Кмет на Община Берковица

 СПИСЪК НА ЗЕМИТЕ, ОБЕКТ НА ТЪРГА