Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТКРИВА НОВИ 22 РАБОТНИ МЕСТА С НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

От януари 2021 година в община Берковица стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, която е държавно делегирана дейност.

„Асистентската подкрепа“ включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Личен асистент“.

Почасова помощ в домашна среда ще ползват 67 лица от община Берковица съобразно индивидуалните им потребности, като грижа за нуждаещите се ще полагат 22 социални асистенти.

Приемът на документи от потребители и кандидати за заемане на длъжността „личен асистент“  започва от днес, 13.01.2021 година, в сградата на Общинска администрация – Берковица.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

1.Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

2.Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

Заявление-декларация /по образец/;

Документ за самоличност (за справка);

Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:

Заявление – декларация (по образец):

Документ за самоличност (за справка);

Автобиография;

Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;

Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „личен асистент“ ще предоставя подкрепа на 3-ма потребители.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за заемане на длъжността „личен асистент“ се подават от 13.01.2020 г. в стая 210 в сградата на Общинска администрация – Берковица, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа.

За допълнителна информация : тел. 0953/89120

Заявление асистент Приложение 1

Декларация асистент Приложение 2

Заявление потребител Приложение 3