Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТКРИВА НОВИ 29 РАБОТНИ МЕСТА ПО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Днес, 01.07.2021 година, в Заседателната зала на Общинска администрация-Берковица, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова официално връчи трудовите договори на новоназначените лица по проект „Патронажна грижа+”, който е на стойност 459 643,14 лв. Г-жа Каменова сподели, че е изключително щастлива, че се откриват нови работни места в общината и пожела на всички присъстващи здраве, успехи и ползвотворна съвместна работа.

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване последиците от COVID-19 в община Берковица. Настоящото финансиране ще осигури допълнителни средства за дейности, пряко свързани с опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, така и на служителите, които предоставят тези услуги.

Проектът предвижда две основни дейности:

Първата дейност е „Патронажна грижа“, която включва следните поддейности/мерки:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
  2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
  3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция);
  4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Продължителността на патронажната грижа е от 12 месеца. За предоставяне на услугите ще бъде сформиран екип за предоставяне на услугата от общо 9 лица.

Втората дейност е „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавната дейност“

За предоставяне на услугата по тази дейност ще бъдат назначени общо 20 лица на длъжност „дезинфектатори“ като помощен персонал в домовете за социални услуги – Дом за стари хора, ЦНСТ-а и ЦОП-ве.