Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 542 от Протокол № 35/28.10.2016 г., Решение № 480 от Протокол № 34/30.09.2016 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-627/28.11.2016 г.

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дървесина по позиции както следва:

1.1. Дървета определени за отсичане – 13 броя обикновен смърч в землището на с.Бързия, община Берковица, обект „Училището“ при обща цена 324,48 лв. без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина от обикновен смърч, които ще се добият от отсичането на 13 бр. дървета са 4 куб.м. ЕСД и 4 пл.куб.м. дърва.

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на      прогнозно – количество на корен е както следва:

-ЕСД – 58,03лв.

-Дърва – 23,09лв.

-Обезличен кубик – 40,50лв.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга

 

  1.2. Дървета определени за отсичане – 4 броя единични дървета-бял бор в землището на с.Бързия, обект „Училището“ при продажна цена 81,12 лв. без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина от бял бор, които ще се добият от отсичането на 4 бр. дървета са 1 куб.м. ЕСД и 1пл.куб.м. дърва.

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на прогнозно  количество дървесина  на корен е както следва:

-ЕСД – 58,03лв.

-Дърва – 23,09лв.

-Обезличен кубик – 40,50лв.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга

 

              1.3. Дървета определени за отсичане – 26 броя единични дървета в землището на с.Мездрея,общ.Берковица, местност „Тутмата”при продажна цена 208 лв. без ДДС.

 

Прогнозните количества дървесина, които ще се добият от отсичането на  26 бр. дървета –  твърди широколистни (акация – 10 бр., джанки – 7 бр. и орех – 6 бр.).  е  7 пл. куб.м.(14 пр. куб.м.)  дърва за огрев и меки широколистни (череша 1 бр.  и върба – 2 бр.). е 2 пл. куб.м.(4 пр. куб.м.)  дърва за огрев, при обща цена 208,00 лв.

 

Продажната цена (лв./куб.м. без ДДС ) на прогнозно количество на дървесина на корен е както следва:

– дърва за огрев от твърди широколистни ( акация, джанки и орех) – 12 лв. за 1 пр. м³ без ДДС.

– дърва за огрев от меки широколистни(череша и върба) – 10 лв./1пр. м³ без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените количества дървесина за обектите са базисни. Ако реално добитото количество дървесина е по-голямо от договореното се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат на цена – един куб.м. – лв./куб.м. без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 08.12.2016 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

 • За обект 1.– 10,00ч.
 • За обект 2.– 10,30ч.
 • За обект 3. –11,00ч.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 1. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна, както следва:
 • За обект 1.32.45 лв.без ДДС
 • За обект 2.8.11 лв. без ДДС
 • За обект 3.20.80 лв.без ДДС
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102 срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 54.12 лева (петдесет и четири лева и дванадесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 07.12.2016 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 07.12.2016 г.
 1. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 1. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 15.12.2016 г. при същите условия и час, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 14.12.2016 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица