Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТПУСКА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ

11122С оглед политиката за осигуряване на подкрепа на младите хора, Община Берковица отпуска три броя стипендии (две социални и една за отличен успех) за студенти обучаващи се във Висше учебно заведение.
Кандидатите за стипендия трябва да подадат до Кмета на общината в срок до 15.10.2014 г. Молба – Декларация по образец, придружена със следните документи:

1. Заверено копие от студентска книжка;
2. Уверение от отдел “Учебен” на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си;
3. Удостоверение за семейно положение (от ГРАО), в което е указан броят на членовете на семейството и постоянният им адрес;
4. Удостоверения (служебни бележки), в които са указани доходите през предходните 6 (шест) месеца на членовете на семейството;
5. Копие от диплома за завършено средно образование.

За повече информация може да се обръщате към Анелия Якимова – главен експерт „Образование“, стая 205, тел: 0953/89125; 0893412167