Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТПУСКА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУЗ

Във връзка с недостиг на квалифицирани специалисти в сферата на администрацията и строителството, Община Берковица  учреди  стипендии за следните специалности:

    1. Строителство на сгради и съоръжения – един брой стипендия, петгодишен план на обучение, УАСГ – София
    2. Публична администрация – един брой стипендия, петгодишен план на обучение, УНСС – София

Със свое решение  Общински съвет – гр. Берковица даде съгласие за отпускане на два броя стипендии съгласно приложени критерии (стипендия за успех и социална стипендия). Стипендиите ще се изплащат със средствата от бюджета на Община Берковица, приет с Решение 98 от протокол №5/17.02.2012 г. Крайният срок за подаване на документите е 15.09.2012 г. Утвърдени са и  критерии за избор както следва:

 

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУЗ

 Стипендия за успех

1.1.   кандидатът трябва да притежава диплом за завършено средно образование с успех не по-малък от 5.50

1.2.   Кандидатът трябва да е положил изпит и да е приет в една от по-горе посочените специалности

1.3.   Кандидатът се задължава да поддържа среден успех над 5.00 на семестър (при понижаване на успеха за повече от един семестър, стипендията се прекратява и кандидатът се задължава да върне отпуснатите средства по стипендията на Община Берковица)

1.4.   След дипломирането си, кандидатът подписва договор за работа в Общинска администрация Берковица със срок 5 години

 

Социална стипендия

1.5.   Допустими кандидати са лица, при които доходът на член от семейството е под 350 лв. бруто на член от семейството.

1.6.   кандидатът трябва да притежава диплом за завършено средно образование с успех не по-малък от 4.50

1.7.   Кандидатът трябва да е положил изпит и да е приет в една от по-горе посочените специалности

1.8.   Кандидатът се задължава да поддържа среден успех над 5.00 на семестър (при понижаване на успеха за повече от един семестър, стипендията се прекратява и кандидатът се задължава да върне отпуснатите средства по стипендията на Община Берковица)

1.9.   След дипломирането си, кандидатът подписва договор за работа в Общинска администрация Берковица със срок 5 години

 

 

 

Вашият коментар