Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТПУСКА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Съгласно утвърден Правилник за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица, приет от Общински съвет – Берковица с Решение №1569 от Протокол №77/29.03.2019 г., ще бъдат отпуснати 3 стипендии на студенти от община Берковица по 300 лв на месец за студент. 2 стипендии ще бъдат отпуснати за студенти по медицина и 1 за студенти по една от следните специалности: Архитектура; Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране; Строителство на сгради и съоръжение; Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения; Хидростроителство; Геодезия; Устройство и управление на земи и имоти; Урбанизъм; Водоснабдяване и канализация; Електротехника;  Електроенергетика и електрообзавеждане;  Електротехника и възобновяеми енергийни източници и Регионално развитие и политика.

Приемът на документи от студенти, желаещи да им бъдат отпуснати стипендии ще започне от 01.08.2019 г. и ще приключи на 15.10.2019 г.

В срок до 21.10.2019 г. назначена комисия ще разгледа постъпилите искания и определи студентите, на които да бъде отпусната стипендия.

В срок от 23.10.2019 г. до 30.10.2019 г. ще се извърши сключването на договори с одобрените стипендианти.

Изплащането на стипендиите да започне от 01.11.2019 г., като се следи за стриктно спазване на всички изисквания, регламентирани в договора.