Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ ОЩЕ 4 ПРОЕКТА НА СТОЙНОСТ 1,6 МЛН. ЛЕВА ПО ПРСР

В началото на седмицата Община Берковица внесе още четири проектни предложения на стойност 1,6 млн. лева по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Проектите са за закупуване на оборудване и обзавеждане за читалищата в Бързия, Берковица и Боровци, както и за реконструкция на читалището в село Замфирово. Те са както следва:

  • „Повишаване качеството на културния живот в Община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за НЧ „ Иван Вазов – 1911“, село Бързия“

           Стойност: 391 042,53 лв.

  • „Повишаване качеството на културния живот в Община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за НЧ „ Иван Вазов -1872“, град Берковица“

           Стойност: 391 159,35 лв.

  • „Реконструкция на НЧ „Развитие-1928“ – с. Замфирово“

            Стойност: 390 261,10 лв.

  • „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване или обзавеждане на НЧ „Развитие – 1927“, с. Боровци“

              Стойност: 390 081,34 лв.