Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

logoОбщина Берковица подаде проектно предложение  „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“ към „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Стойността на проекта е 142 312,99 лв.

Проектът предвижда:

-Подмяна на настилки с изцяло нови  естествени  материали /мрамор/ и вибропресовани бетонови плочи;

-Ремонт на съществуващи бордюри;

-Изграждане на  ново парково осветление пред сградата на общината и монтиране на осветление със соларни панели в къта със свободен Wi-Fi;

-Понижаване на бордюри за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение;

-Обособяване на кът за отдих с възможност за Wi Fi,разположен в близост до Часовниковата кула и зарядни розетки с няколко типа накрайници: I-phone-3 типа,Micro USB-2 типа и Nokia;

-Доставка на  кошчета за отпадъци от полимер бетон с метален кош;

-Направа на стационарни пейки в западната част от бетон и дървена седалка;

-Подмяна на градинските бордюри около дърветата пред общината с нови.

Частта от централната градска част,която е предмет на настоящия проект не е била благоустроявана (ремонтирана).Настилките са силно компрометитани с големи хлътвания и пропадания. Парковото осветление поставено на пешеходната зона пред сградата на общината е морално и физическо остаряло, и част от него не функционира.

Общата цел на настоящото проектно предложение на Община Берковица е подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща подобряване на публичната инфраструктура, ремонт, рехабилитация на площадно пространство и обновяване на площи за широко обществено ползване.Така ще се подобри достъпа до основни услуги за населението и ще се стимулира устойчивото развитие на Общината.

Подобряване на техническата инфраструктура на територията на община Берковица ще допринесе за подобряване на жизнената среда и ще изпълни един от приоритетите на „Общински план за развитие на Община Берковица 2014 – 2020 г.”, което същевременно е една от целите на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В „Общински план за развитие на Община Берковица 2014-2020 г.” е заложена Стратегическа цел 3: „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност, съхраняване и развитие на природното и културното богатство на общината, развитие на града и селските райони“, Приоритет 3.1: „Развитие на техническата инфраструктура, осигуряващо условие за формиране на подобрена жизнена и бизнес среда“, което съответства напълно с дейностите по проект: „Частично обновяване на Централна градска част в гр. Берковица“.