Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ ПЪРВОТО СИ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВАТА ГОДИНА

Община Берковица подаде проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“ по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”. Стойността на проекта е 92 338.55 лв. без ДДС. Проектът предвижда подобряване на публичната инфраструктура, обновяване на площи за широко обществено ползване и изграждане на спортна инфраструктура в гр. Берковица чрез изпълнение на СМР на два обекта: „Изграждане на нова туристическа атракция, места за отдих и развлечения в парк „Свети Георги Победонносец“ град Берковица“ и „Площадка за игра за деца от 3 до 12 г. в УПИ XII, кв. 49 по плана на гр. Берковица“. За двата обекта има одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж. В парк „Св. Георги Победоносец“ се предвижда доставка и монтаж на паркови елементи, комбинирани с кътове за отдих, детски съоръжения, съоръжение за катерене, тенис на маса и спортна площадка с фитнес на открито. На спортно игрище на ул. „Даме Груев“, в близост до ул. „Опълченска“ и ул. „Щърковица“ се предвижда изграждане на детска площадка за възрастова група деца от 3-12 г. на площ от 660 кв.м., която ще се огради с ограда с височина 1.00 м. и обзаведе с минималните съгласно изискванията съоръжения: клатушки, люлки, пързалки, пясъчник, тунел, къщичка, пейки, беседка, кошчета за битови отпадъци и информациоонна табела. За настилка се предвижда ударопоглъщащи плочи, съобразена с безопасните зони за падане от уредите. С реализацията на проекта ще се подобрят условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги.