Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ ПО ОПАК

opak2_logoОбщина Берковица подписа договор  №13-22-14/11.12.2013 г. за проект по ОПАК, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”,  подприоритет      2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”,  бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Наименованието на проекта е “Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива” и е на стойност 89 902,32 лева. Целта на проекта е  повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация  Берковица чрез обучение в страната. Общата цел на проектното предложение кореспондира с  целта на процедурата за „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско, областно и централно ниво чрез обучение в страната”. По проекта ще бъдат обучени 121 служители в различни направления – обучения в Института по публична администрация, обучения за усъвършенстване на ключови компетентности, обучения за компютърни умения и ефективност на административната дейност. Продължителността на проекта е 9 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.