Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД

Община Берковица вече има подписан договор за строителство на минерален водопровод от сондаж при Минерална баня, с. Бързия до Минерална баня, гр. Берковица.

След проведена с НДЕФ съгласувателна процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП е избран изпълнител – ДЗЗД „Ренбилд“, гр. София, с който е сключен договор. Предвижда се изграждане на водопровод за минерална вода с обща дължина 7 786,28 м. Проектът на Община Берковица  „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“ е на стойност 1 040 109,82 лв. Осигурено е съфинансирането на проекта в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 г. Останалите 520 000 лева ще бъдат осигурени чрез  пилотната схема на инвестиционната програма „Минерални води“. По нея предстои сключване на договор на Община Берковица с НДЕФ за осигуряване на 50 % от инвестицията. По план през пролетта се очаква да започне строителството на водопровода. Тече процедура за ползване на минерална вода от Общината – проектиране и изграждане на обществена минерална чешма в района на парк „ Свети Георги Победоносец“. Общината провежда кампания за информиране на бизнеса и гражданите за процедурите за ползване на минерална вода. 

ИНФОРМАЦИЯ за реда и начина за издаване на разрешително за водовземане и водопренос от водопровод за минерална вода  от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица.

 1. Процедура за издаване на разрешително за водовземане от Находище на минерална вода „Бързия“, разкрито чрез Сондаж №1 от Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на  околната среда и водите, като за издаване на разрешителните се заплащат такси, определени  с Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ):

 1. за ползване на:

а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река

Дунав – 500 лв.;

б) във всички останали случаи – 250 лв.;

 1. за водовземане от:

а) воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, от вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав – 500 лв.;

б) във всички останали случаи – 250 лв.

Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава:

 1. на юридически лица и на еднолични търговци;
 2. на физически лица само когато искането е за:

а) задоволяване на собствени потребности в случаите по чл. 44, ал. 6 от Закона за водите;

б) заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

в) минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини;

г) земеделски цели от регистриран земеделски производител.

При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:

 1. за питейно-битови цели;
 2. лечение и профилактика – само за минерални води;
 3. за земеделски цели;
 4. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.

Разрешително за водовземане от подземни води по чл. 44 и разрешително за ползване на подземен воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 5, 6 и 7 на Закона за водите се издават за водовземане или за ползване на подземен воден обект:

 1. чрез нови съоръжения;

2.чрез съществуващи съоръжения.

по реда на Закона за водите и на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Разрешително за водовземане на минерални води от находищата – изключителна държавна собственост се издават при условията и по реда на Закона за водите и Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Изискванията към документите по чл. 60, ал. 2 – 10 от Закона за водите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешително се определят с Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Наредбата за ползването на повърхностните води и Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият – като негов пълен цифров аналог – върху магнитен носител.

Когато не са изпълнени изискванията по чл. 60 от Закона за водите, компетентният орган уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца. При неотстраняване на несъответствията в срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

Компетентният орган преценява искането (чл. 62, ал. 1, т. 1 – 8 от Закона за водите) и изготвя преценка, която е писмена и е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително. Изготвя съобщение (чл. 62а, ал. 1, т. 1 – 7 от Закона за водите), което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на интернет страницата на Басейновата дирекция.

Компетентният орган издава разрешително или решение за отказ, които се изпращат писмено на заявителя, на съответната общинска администрация, на собственика на съоръженията, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.

Повече информация относно процедурата може да намерите на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес:

http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/izdavane-na-razreshitelni/

Бланки на заявления може да намерите на на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес:

http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/blanki-za-zaiavleniia-za-izdavane-na-razreshitelni/

 1. Процедура за ползване на водопренос от водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица

Ползването на услугата водопренос от водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица се извършва на основание НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Берковица.

Условията да бъде ползван за водопренос/водоподаване на минерална вода общински водопровод за минерална вода са:

 1. Да има издадено действащо Разрешително за водовземане на минерална вода от компетентен орган на името на заявителя.
 2. Да има изграден общински водопровод за минерална вода от мястото на водовземане до мястото на водопотребление, който да има капацитет да поеме дебита на минерална вода и я достави с температура, която ще отговаря на изискванията за нейното приложение, съгласно действащото Разрешително за водовземане на минерална вода.

На основание учреденото право на  водопрокарване и/или дадено съгласие за сключване на договор за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод за минерална вода от Общинския съвет  Кметът на общината сключва договори с ползвателите на минерална вода.

Заявителят за ползването на общинския водопровод за пренос на минерална вода дължи такса за пренесеното количество вода. Единичният размер на таксата за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод за минерална вода е 0,50 лв./м3. Количеството на пренесената вода се отчита по водомера за отчитане количеството на ползваната минерална вода съгласно Разрешителното за водовземане.

Пълният текст на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Берковица, може да намерите на интернет страницата на Община Берковица на адрес:

Наредби в Община Берковица