Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА“

0001Община Берковица сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0019-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 за изпълнението на проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица“.

Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от 01.07.2020 год.

Общата стойност на проекта е 887 228,73 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от които от ЕСФ сума в размер: 754 144,42 лева и Национално финансиране в размер: 133 084,31 лева.

Проекта цели насърчаване на социалното включване на деца и младежи (вкл. настанени в резид. услуги), чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.

В обхвата на проекта са включени 30 деца и младежи с увреждания и техните семейства, в това число и деца, настанени в резидентни услуги на територията на община Берковица. Ще бъде оказана професионална подкрепа и на още 60 потребители, които ще посещават Центъра почасово, според необходимостта да получат логопедична, психологична и/или терапевтична помощ.

Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции – МТСП, МОН, МЗ, ДАЗД и АСП.

 

Този документ е създаден в рамките на проект Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.