Актуални Новини, Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ ПО ОПАК

Община Берковица е подписа договор за проект по Оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Наименованието на проекта е „Общинска администрация Берковица – съвременна и компетентна” и е на стойност 89 380,93 лв. Периодът на изпълнение е 12 месеца, а целите на проекта са: повишаване капацитета на общинските служители в Община Берковица за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения, укрепване капацитета на общинските служители чрез придобиване на ключови  компетентности за ефективно и качествено изпълнение на професионалните си задължения, и усъвършенстване на професионалните умения на общинските служители в Община Берковица. По проекта ще бъдат обучени 144 служители на ОбА в различни модули в Института по публична администрация, обучения по ключова компетентност и компютърно обучение. Проведена бе и първа работна среща на екипа по проекта.