Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ПЪРВИЯ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Кметът на община Берковица Радослав Найденов подписа договор за финансиране № BG-RRP-1.007-0117-C01 от 15.12.2023 г. за изпълнение на одобрено предложение на инвестиция с наименование „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище “Христо Смирненски” – гр. Берковица“ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца.

Целта на проекта е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща модерна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците от Второ ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Берковица. Проектът е насочен към обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище “Христо Смирненски” – гр. Берковица, както и внедряването на всички задължителни ЕСМ от енергийното обследване и постигане на клас на енергопотребление “А” на сградите, обект на интервенция по проекта: основна учебна сграда, малка учебна сграда, физкултурен салон и столова/работилница. Проектът предвижда изпълнение на следните дейности: изпълнение на строително-монтажни дейности, упражняване на авторски и строителен надзор по време на строителството, упражняване на строителен надзор по време на строителството и въвеждане на обектите в експлоатация.

Общата стойност на проекта е в размер на 2 499 622,94 лв. с ДДС, от които 2 086 462,12 лева, представляваща безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейски съюз и 413 160,82 лева национално съфинансиране.