Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – ПОКАНА

ЛогаМаяГ

П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С02 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, ще се проведат церемонии за откриване на следните обекти:

На 17.04.2019 г. от 10:00 часа за сграда с адрес гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А

На 17.04.2019 г. от 13:30 часа за сграда с адрес гр. Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак 35;

На 23.04.2019 г.  от 11:00 часа за сграда, с адрес гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31;

На 23.04.2019 г. от 13:30 часа за сграда с адрес гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7;

В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции, сдружения на собствениците и всички участници в строителството да присъстват на церемониите.

Мероприятията са част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г..