Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА

С Постановление на Министерски съвет № 176 от 31.07.2020 година, Община Берковица получи допълнително трансфери по бюджета за 2020 година в размер на 178 723 лв., в това число:

– 145 715 лв. за Дом за възрастни хора, Дом за хора с увреждания, Дневни центрове за деца, Центрове за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище;

– 33 008 лв. за Детска ясла, Детска млечна кухня, медицинско обслужване в здравните кабинети в училищата и детските градини.

Средствата са в съответствие с обявения пакет от нови социално-икономически мерки до края на 2020 година, одобрени от правителството. С тези средства ще се осигури достигане на размерите на основните възнаграждения, определни по Колективния трудов договор за отрасъл “Здравеопазване“. С увеличнието по функция „Социално осигуряване, подпомагне и грижи“ ще се постигне по-добро качество на предоставяните социални услуги.