Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДЛАГА АТРАКТИВНИ ИМОТИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ

Общински съвет – Берковица прие НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Берковица и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. Основните цели на тази наредба са:

  1. повишаване конкурентоспособността на икономиката на общината чрез нарастване на инвестициите за развитие на производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
  2. подобряване на инвестиционния климат на територията на общината;
  3. създаване на нови и високопроизводителни работни места.

Насърчаването на инвестициите по тази наредба се извършва основно чрез:

  1. административно обслужване в съкратени срокове и индивидуално административно обслужване;
  2. продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху имоти – частна общинска собственост, чрез конкурс на минимално възможни цени с условия: инвестиции и откриване на работни места. Това са намеренията на кмета инж. Милчо Доцов, с които цели подобряване на бизнес климата в града под Ком и привличане на инвеститори, които предпочитат града за разширяване на своите бизнес намерения. В тази връзка Община Берковица предлага 20 атрактивни имота, с цел инвестиционни намерения и задържане на хора с възможност за нова и по-доходна работа. Сертификатът за инвестиция клас В ще се издава въз основа на решение на Общински съвет. В приетата Наредба инвестициите се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за размер на инвестициите и заетостта. Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на условията на тази Наредба.

Проектите с общинско значение:

  1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на дейности и сектори на икономиката съгласно чл. 1, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 800/2008; икономическите дейности се определят съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;
  2. предвиждат размер на инвестицията от 2 000 000 лв. (два милиона лева);
  3. създават заетост, която отговаря на условията на чл. 7, ал. 2, т. 7 от Наредбата;
  4. предвиждат минимален брой на заетите лица не по-малко от 10 нови работни места като критерий за издаване на сертификат клас В едновременно с размера на инвестицията.

Имотите, които се представят на вниманието на инвеститорите, могат да бъдат разгледани в прикачения към текста документ, който е  публикуван  в сайта на Община Берковица www.berkovitsa.bg, в рубриката „АТРАКТИВНИ ИМОТИ“.

За повече информация: Мирослав Тонов – Директор Дирекция “Икономическо развитие, земеделие и гори, екология и обществени поръчки“

 

СПИСЪК  НА АТРАКТИВНИТЕ ИМОТИ