Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВЯ ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЧРЕЗ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Закрила на деца с изявени дарби  по смисъла на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, /НУРОЗДИД / е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Право на закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта. Средствата за стимулиране на деца с изявени дарби, които се отпускат на ученици от VIII – XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл.11 на НУРОЗДИД, се осигуряват от държавния бюджет.

Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с Общинската програма, извън мерките по чл.11 ал.1 от НУРОЗДИД, се финансират от  общинския бюджет.

Право на закрила по тези мерки има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, класирано до навършване на 18-годишна възраст на областен, регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание.

За ученици от общински училища на територията на Община Берковица искане за закрила на деца с изявени дарби се подава до кмета на Община Берковица, а закрила се предоставя по искане на детето или родителя, настойника/попечителя или лице, полагащо грижи за детето.

За мерките от Раздел I (в прикачения файл, Приложение 1) от Общинската програма се представят документи и се спазват условията и реда, съгласно изискванията на НУРОЗДИД / от чл.13 до чл.16а вкл. /, а средствата се осигуряват от държавния бюджет.

За предоставяне на закрила по Раздел II (в прикачения файл, Приложение 1) от Общинската програма се кандидатства с искане за предоставяне за закрила, съгл. Приложение 2; копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето; служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик; копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати или протоколи), удостоверяващи класиране на І, ІІ или ІІІ място/връчване на златен, сребърен или бронзов медал/I, II или III награда/гран при или специална/индивидуална награда/присъдено звание от посочените по-горе прояви за съответната календарна година, като средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Документи се подават в Община Берковица – ЦУИГ в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила. При пропускане на този срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на стипендия или еднократно финансово подпомагане, в случай че заяви искането си в рамките на календарната година.

Всеки ученик има право да получава само една стипендия, едно финансово подпомагане,  по реда на НУРОЗДИД или на основание закон или акт на Министерския съвет.

 

Прикачени файлове

Програмата за закрила на деца с изявени дарби  – Приложение 1

Искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби – Приложение 2

 

Приложение 1

Приложение 2