Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТНОСНО ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

В сила от 01.08.2016 г. е Законът за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, който визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование. В член 59, ал. 1 от този закон, както и в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, приетата от министъра на образованието и науката въз основа на посочения закон е предвидено, че условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. Посоченият регламент изисква Общински съвет – Берковица да приеме наредба, с която да определи условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Берковица.

С цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Берковица е публикувана на интернет страницата на общината.  В 14-дневен срок от публикуването  се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Берковица.