Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.005-0008 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ“

Община Берковица проведе встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Събитието се проведе на 23.10.2020 г. (петък), от 11:00 ч., в заседателната зала на Община Берковица. По време на пресконференцията, ръководителят на проекта г-жа Ваня Венциславова  представи основните цели на проекта и запозна аудиторията с предстоящите дейности по проекта, екипа за управление на проекта и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а партньор е Община Вършец. Стойността на проекта  е 3 732 873.03 лева .

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Берковица и Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост. Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградими битови отпадъци в общините. По проекта ще бъде изградена компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 3696 т/г, която ще бъде разположена на територията на община Берковица.

В рамките на проекта ще бъде осигурена и необходимата техника за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на зелените биоотпадъци в община Берковица и община Вършец. Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в двете общини, а и в Регион за управление на отпадъците Монтана, чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; предоставяне на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общините и на висококачествен компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

На пресконференцията присъстваха г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам.- кмет на Община Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Милован Жан – Председател на Общински съвет – Берковица, Петър Стефанов – Зам. – кмет Община Вършец, Илия Кръстев Леков – представител на ДЗЗД „Биокомпостер“, Милен Каменов – представител на „Иск Инженеринг“ и „Консултал“ЕООД, служители на Общинска администрация – Берковица.

watermarked-DSC03499watermarked-DSC03501