Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

IMG_8580opak2_logoНа 5 август 2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на разработения проект на Общински план за развитие 2014-2020 г. В него участие взеха представители на общинска администрация, общински съветници, общественост и медии. Стратегическият документ беше предварително публикуван на официалния сайт на Община Берковица, за да могат желаещите да се запознаят с него. В началото на обсъждането бяха представени анализ на икономическото и социалното развитие на общината, целите и приоритетите за развитие за периода 2014-2020 г., програма за реализация на общинския план за развитие и индикаторите за наблюдението и оценката на плана.

IMG_8579Съгласно проекта на Общински план за развитие 2014-2020 г. визията за развитие през следващия програмен период е Община Берковица да се развива като център на туризма с развито селско стопанство и свързаните с тях дейности, като се съживи местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на местния потенциал и привличане на инвестиции в селското стопанство и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите. На тази основа ще се търси и развитието на човешкия капитал в общината и подобряване качеството и стандарта на живот чрез насърчаване на образованието и социалното включване, като същевременно ще се подобри и териториалната устойчивост и опазването на природното богатство.По време на обсъждането участниците изразиха коментари и предложения, свързани с приоритетите за развитие на общината, използването на резултати от реализирани проекти, определените индикатори за наблюдение и оценка на плана. Направените препоръки ще бъдат отразени в окончателния вариант на общинския план, който предстои да бъде приет на заседание на Общински съвет.

Проета на Общинския план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020 г. е изготвен в рамките на Проект 13 – 13 – 59 / 11.12.2013 г. „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.