Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2, ОПРР 2014-2020

15.06.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска Администрация Берковица се проведе информационна среща, във връзка с енергийна ефективност на жилищни сгради по Процедура  BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. 20180615_100557

Общият размер на средствата по процедурата е 38 170 000,00 лв., като допустими кандидати за финансиране са 28 града, сред които е и гр. Берковица.

Основната цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти.

Бяха представени акцентите и новите моменти на обявената от управляващия орган на ОПРР 2014-2020, процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.20180615_100605

Експертите от Община Берковица представиха в детайли възможностите на програмата, допустимите жилищни сгради и дейности, необходимите документи и процедурата, по която ще се изпълнява санирането на жилищни сгради в град Берковица.

ВАЖНО!

Преди преминаване към подготовка на ЗИФП, заинтересованите СС следва да заявят готовността си за участие по процедурата, като подадат заявление, в свободен текст, в деловодството на Община Берковица, най-късно до 17:00 ч. на 30.06.2018 г. В заявлението следва да е посочена проектната готовност, която СС ще осигури по посочените изисквания за наличие на обследвания и/или идеен/технически/работен проект и т.н. Също така заявлението следва да съдържа декларативна част, в която СС декларира, че в случай на доказана нужда от ремонт на покрива на сградата и в случай че с внедряване на предвидените ЕСМ не се постигат повече от 60% енергийни спестявания, ремонта ще бъде извършен от и за сметка на Сдружението, с оглед некомпрометиране на предвидените по проекта инвестиции.

Заявления за интерес и финансова помощ могат да бъдат подадени всеки работен ден в деловодството на Община Берковица, в срок до 17:00 ч. на 30.07.2018 г.

Община Берковица заявява готовност да консултира всяко сдружение относно допустимостта на сградата, както и по отношение на изискванията, свързани с изготвянето на техническо и енергийно обследване, и инвестиционен проект.

За повече информация и въпроси може да се обръщате на телефони:

тел: 0953/ 89 129 – инж. Мая Горанова, гл. експерт „ЕФПП“

тел: 0953/ 89 104 – Галина Борисова, гл. специалист „Строителство“

Акценти по процедурата

Указания за изпълнение на проекти за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

Условия за мин. помощи

Образци на документи

Насоки за кандидатстване