Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА „ТОПЪЛ ОБЯД“ И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА „ТОПЪЛ ОБЯД“ И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

От началото на м. октомври 2022 година, Община Берковица стартира предоставянето на „топъл обяд“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд”, Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.
Проекта е продължение на успешно изпълнявания до момента проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 – гр. Берковица” в рамките на програмен период 2014 – 2020 г.
Основната цел е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 50 лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.
Дейностите по приготвяне и предоставяне на храната ще се извършат от Домашен социален патронаж – гр. Берковица. В рамките на проекта ще бъдат извършвани и съпътстващите мерки, изразяващи се в оказване на допълнителна помощ и консултиране на потребителите на услугата.
Информация за проекта и лицата, попадащи в целевите групи – телефон: 0953/89119 или стая 306 в сградата на Общинска администрация – Берковица.