Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

60 самотни и възрастни хора от общината получават всеки ден топла храна от Домашен социален патронаж – Берковица. От 18.12.2017 г. общинското ръководство сключи допълнително споразумение със Агенцията за социално подпомагане за увеличаване броя на потребителите от 40 на 60 поради големия интерес към обществената трапезария. Това доведе до намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Обхванати са следните целеви групи:

– лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

– неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощ за деца.

– самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;

Социалната услуга в Община Берковица ще се предлага до 31.12.2019 г. Домашен социален патронаж-Берковица е оборудван с ново кухненско обзавеждане, закупено по проекти на Община Берковица в размер на 53 515,00 лв. и нов автомобил за 44 000 лева. Проектите са потвърждение за последователната работа на общинското ръководство за подобряване качеството на социалните услуги.