Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РАЗРАБОТИ И ВНЕСЕ ПРОЕКТИ ЗА 25 МЛН. ЛЕВА

За периода м. ноември 2015 – м. октомври 2016 г. привлечените инвестиции от Община Берковица чрез програми и проекти са:

  • Изпълнени 5 проекта на обща стойност 1 730 147,90 лв. – енерг. ефективност Детска ясла, саниране многофамилни жилищни сгради в ж.к Заряница – бл. 10, 11 и 12 и 18, 19 и 20, ПУДООС – водопровод улиците „Сичец“, „Оборище“ и „Кочо Честименски“, Програма Клио – ремонт музей;
  • Изпълняват се 13 проекта на обща стойност 4 732 438,07 лв. – енерг. ефективност ж.к Изгрев бл. 1 и 2, Социални асистенти, Еразъм+, енергийна ефективност сгради Полиция, ОбА-Берковица, НЧ „Иван Вазов-1872“ и ДГ „Звънче“, ПУДООС- ДГ „Пролетна дъга“ и с. Ягодово, Топъл обяд и административен капацитет;
  • Одобрени 2 проекта на стойност 4 116 951,00 лв. – „Ще успеем заедно“ по Наука и образование за интелигентен растеж и МИГ „Берковица-Годеч“;
  • 1 проект на стойност 672 460,00 лв. по ТГС България-Сърбия /за път Клисурски манастир/ е в резерва;
  • Внесени за одобрение са 14 проекта на обща стойност 25 152 529,19 лв.;
  • Неодобрените проекти са 4 на стойност: 1 363 449,85 лв.

Това стана ясно на проведеното заседание на Общински съвет – Берковица на 28 октомври 2016 г. На него бе представена информацията за привлечените инвестиции по програми и проекти като първа точка в дневния ред. Присъстваха 19 общински съветници. Внесени бяха 5 извънредни докладни и местният парламент единодушно гласува да бъдат разгледани на заседанието, заедно с още 40 докладни записки.

Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура BG05M9OP001-2.005 – „Активно включване“ и да предоставя социални /интегрирани услуги по проекта. Подробности от заседанието след обработка на материалите.