Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СКЛЮЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРEЖДАНИЯ – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

PUBLIKATSIA-KOLA - Copy-page0001

Община Берковица сключи допълнително споразумение към договор BG05M9OP001-2.040-0089-C01 по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с уврeждания – община Берковица” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дейностите са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от достъп до социално-здравни услуги. 109 потребители от Община Берковица /град Берковица,  с. Костенци, с. Комарево, с. Замфирово, с. Слатина и кв. Раковица / ще се възползват от услугите на домашните помощници, които ще им доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите. Ще оказват съдействие и в заплащане на битовите сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите.  С цел осигуряване на бърз и своевременен достъп до услугите, нуждаещите се самотно живеещи възрастни хора със затруднена подвижност, както и хора, които са поставени под карантина от здравните власти, могат да заявяват необходимост за предоставяне на услугите на гореш телефон : 0882504576.

Изпълнението на дейностите по Компонет 3 ще  осигури предоставяне  на услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

PUBLIKATSIA-KOLA - Copy (2)-page0001