Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

Община Берковица спечели още един проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ , Приоритетни оси: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони, Код на процедура BG16RFOP001-2.002. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната и общинска администрация/Районно служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Берковица/ , находяща се в гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки.

В рамките на процедурата бяха подадени 52 проектни предложения. Те бяха оценявани на два етапа на – на административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка. Етап административно съответствие и допустимост преминаха общо 46 проектни предложения.

С решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 бяха одобрени за финансиране 32 проектни предложения на 19 общини на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 32,9 млн. лв.

Проектът на Община Берковица е на стойност 683 229,49 лв. с ДДС. Той бе внесен на 27.08.2018 г. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната и общинска администрация/Районно служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Берковица/ , находяща се в гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров № 2, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки.  Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, като от друга страна ще подобри комфорта и енергийната характеристика на сградата. Допълнителен ефект от мерките ще осигури рентабилната експлоатация, което ще позволи устойчивото й управление и поддръжка във времето.

При реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки, общият годишен разход на енергия ще се редуцира до 107,843 МWh/у и сградата ще попада в клас А от скала на енергопотреблението. Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 131,55 тона/год. Изпълнението на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на работа на служителите и граждани и намали експлоатационните й разходи – с очакван спестовен ефект от 71,99 %.