Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

indexОбщина Берковица подписа договор с ЦОИДУЕМ за финансиране на дейности, свързани с равния достъп до образование и качествено обучение за децата в ранна детска възраст от община Берковица.

Дейностите по проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход“ предвиждат учене чрез игра, активно участие в различни събития за отбелязване на празници, традиции и обичаи, включително и на малцинствени групи, използване на технически средства от учителите в помощ на учебно-възпитателната работа с децата в детските заведения, организиран транспорт за деца в предучилищна възраст, с цел равен достъп до качествено образование в задължителна предучилищна подготовка, провеждане на обучениe на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда за недопускане на сегрегация.

Проектът стартира на 01.10.2020 година и ще продължи до 30.06.2021 година. Дейностите, заложени в проекта, ще повишат мотивацията на децата за учене, ще стимулира родителите да се грижат за образованието на децата си, ще допринесе за изграждане на междукултурни връзки и етническа толерантност.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства подпомага образователния процес на подрастващите от малцинствените групи, спомага за повишаване на образователната им култура и съдейства за установяване на положителни междуетнически отношения между подрастващите.