Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

111Община Берковица спечели проект за за изграждане на нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства по процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Тя е една от 54-те общини, включени в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.

Проектът  е на стойност до 425 000 лв. с ДДС. Новата услуга е избрано да се предлага в част от сградата на бившата ЦДГ 5. Предвижда се тя да се ремонтира/реконструира, включително прилежащото дворно пространство за изграждане на дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, в съответствие с разработените и утвърдени от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се предвижда да бъде с капацитет до 30 места за дневна грижа и до 60 места за консултативни услуги.

Проектът ще спомогне за постигане на целите, заложени в секторните стратегически документи в областта на социалната политика, както и в сферата на деинституционализацията на грижите за децата с увреждания и техните семейства. Основната цел е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид услуга в общността, която да замени институционалния модел на грижа за деца. С проекта се цели гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността, според индивидуалните му потребности.