Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД

Община Берковица спечели проект „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица“  по Пилотна схема на инвестиционната програма минерални води на Национален Доверителен Екофонд.

Общата стойност на проекта е 1 040 109,82 лв.: размер на исканата безвъзмездна финансова помощ от ИПМВ е 520 054,91 и собствено финансиране на кандидата – 520 054,91.

Настоящият проект включва:

  1. Подмяна на минералния водопровод от водоизточника на минерална вода – Сондаж №1 с. Бързия до водоема за ниската зона в местност „Ашиклар“.
  2. Подмяна на минералния водопровод от водоема за ниската зона в местност „Ашиклар“ до минералната баня в гр. Берковица.

Общата цел на проекта е подмяна на водопровода с цел оптимално използване на минералната вода и пълното задоволяване на потребностите от минерална вода на потребители в гр. Берковица и с. Бързия, като водопроводът се превърне в добре експлоатирано, наблюдавано и контролирано съоръжение. Загубите на минерална вода ще намалеят до минимум и същата ще се подава с изискваното качество и напор.

Конкретните цели на проекта са:

  • Подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води;
  • Индиректно намаляване емисиите на парникови газове;
  • Подобряване качеството на живот и икономическото развитие на Община Берковица;
  • Развитие на туристическата инфраструктура, в частност развитие на лечебен (медицински) туризъм, спа туризъм и балнеоложки туризъм

 

Успешното реализиране на проекта ще допринесе за постигане на заложената Стратегическа цел 1: Съживяване и разнообразяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно използване на местния потенциал и привличане на инвестиции, Приоритет 1.3: Развитие на туризъм, валоризиращ културно-историческото наследство и природния потенциал на общината, Мярка 9: Подкрепа за развитие на туристическата инфраструктура, в частност развитие на лечебен (медицински) туризъм, спа туризъм и балнеоложки туризъм в „Общински план за развитие на Община Берковица 2014-2020 г.”.

Общата дължина на стария, амортизира водопровод е 6610,73 м., а дължината на новият водопровод, обект на настоящето проектно предложение, е 7932,88 м.

След реализацията на проекта Община Берковица ще има възможността да предоставя качествена услуга по водопренос на минерална вода от находище с. Бързия, сондаж №1 до настоящите крайни потребители и потенциалните нови ползватели.

Община Берковица е определила като своя цел да бъде успешен и първокласен доставчик на висококачествени водопреносни услуги до крайните потребители и ползватели на минерална вода от находище „Бързия“ – Сондаж № 1, с. Бързия, община Берковица. Изграждането на минералния водопровод ще допринесе за подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води от находището.