Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ

Община Берковица спечели  проект „Подобряване на административния капацитет в Община Берковица“ по ОП „Региони в растеж“, Приоритетна ос „Техническа помощ“, процедура „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“  BG16RFOP001-8.003. Това стана ясно от писмо на зам.-министъра на МРРБ Деница Николова от 29.08.2016 г.

Целта на проекта  е повишаване на административния капацитет на Община Берковица.  Служителите, участващи в подготовката и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. ще участват в програми за обмен на опит и добри практики –  обучения, семинари, работни групи, обмяна на опит в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на РБългария.

Една от основните цели е да се повиши административния капацитет на служители на Община Берковица и да се подобри качеството в процеса на оценка, документиране, управление на проекти по процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони”, чрез запознаване с основните понятия в областта на енергийната ефективност, мерките и методите за ефикасното използване на енергията.

Темите ще бъдат насочени към обмен на опит и добри практики, семинари, обмяна на опит, представяне на сгради с висока енергийна ефективност и/или представяне на най-добри практики и примери за ново строителство и ремонт и/или представяне на иновативни фасадни материали и техния принос за постигане на висок клас на енергийна ефективност на сградата и други, и ще бъдат пряко свързани с „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. Обща стойност на проекта  е 33 995.07 лв. Предстои да бъде подписан договора с МРРБ.