Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ

На 14.06.2018 г. Община Берковица подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица и на село Бързия. Проектът е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. Улиците, които ще бъдат ремонтирани в град Берковица, са: ул. „Тузлата“, ул. „Здравец“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кестенярска“,  ул. „Даме Груев“, ул. „Заряница“, ул. „Тимок“, ул. „Мусала“. На територията на село Бързия ще се ремонтират  ул. „Артец“ и ул. „Ком“.

Стойността на договора е 1 845 496,95  лева /Един милион осемстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин деветдесет лева и 95 ст./ без ДДС или 2 214 596,34 /Два милиона двеста и четиринадесет хиляди и петстотин  деветдесет и шест лева и 34 ст./с ДДС.

Дейностите по проекта са: Преасфалтиране на улиците, обект на договора, подмяна на тротоарите на реновираните улици, подмяна на знаците, както и нова пътна маркировка.

Общо по проекта ще се рехабилитират и реконструират 3404 л.м. от общинската улична мрежа, представляващи 21 855 кв. м. площ, както и 3085 кв. м тротоари в двете населени места.

С това спечелените проекти от Община Берковица за периода от 2015 до 2018 г. възлизат на обща стойност над 31 000 000 лв.