Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

Община Берковица е поканена от ДФ „Земеделие“ да подпише договор за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. Стойността на проекта на Община Берковица е 5,8 млн. лева. Предвидени за ремонт са път Гаганица-Котеновци-Черешовица, ул. „Бук“ в Берковица, ул. „Котеновско шосе“-разклон за язовира, път Берковица-Благово-Боровци, улици в с. Слатина и с. Бързия.

„Удовлетворен съм, че успяхме да довършим ремонта на водопроводната мрежа по тези улици, които са включени в проекта“ – заяви кметът инж. Милчо Доцов. Той допълни, че приблизително за тази година общо средствата по линия на европейски програми и проекти, по линия на държавния бюджет и др. са 10 млн. лева. „Дано така да продължим“ – каза в заключение инж. Доцов.