Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПРР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БЕРКОВИЦА

Община Берковица спечели проект BG161PO001-5.3.03-0009 “Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица“ на обща стойност 195 360,00 лева и  срок за реализация 18 месеца. Одобреното проектно предложение на Община Берковица отговаря на критериите за административно съответствие, допустимост и финансово качество. Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще е 185 592,00 лева, а размерът на задължителния , собствен финансов принос на кандидата е 9 768,00 лева. Предстои кметът Димитранка Каменова да подпише договора с МРРБ.  Одобреният проект на Община Берковица е по линия на процедурата на директно предоставяне по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“, бюджетна линия BG161PО001/5-03/2013.