Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ – НОВА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

Община Берковица спечели проект „Ще успеем заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос „Образователна среда и активно социално приобщаване“, процедура Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение BG05M2OP001-3.001.  Проектът „Ще успеем заедно“ е на Община Берковица в партньорство с четири детски градини в общината и сдружение „Младежка организация – Родолюбие“. Той е разработен в съответствие с процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на ОП НОИР 2014-2020. Проектът ще допринесе да бъдат създадени условия за успешна социализация на децата от ромски произход чрез образователна интеграция и повишаване качеството на образование в детските градини в общината. Този проект е предизвикателство, което дава възможност за постигане на интеграционен ефект от изпълнението му с привличането на НПО, педагогическия и ръководния персонал на детските градини и родители. Основните дейности по проекта са насочени към: допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход в детски градини извън ромския квартал, подобряване на образователната среда в детските градини извън ромския квартал в гр. Берковица, в които се обучават интегрирано деца от етнически групи, насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини, дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата от детските градини в Община Берковица. Общата цел на проекта е да бъдат подобрени условията за образователна и социална интеграция на децата от ромския етнос и/или маргинализирани обществени групи, както и да способства развитието на мултикултурализма в една средна по размери община в Северозападна България като Берковица.

Проектът „Ще успеем заедно“ ще допринесе за постигането на една от основните цели на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в контекста на стратегията „Европа 2020“ – да бъде сред ключовите инструменти за прилагане на политики по сближаване. Той залага на ефективната интеграция в образователната система на деца от етническите малцинства и други уязвими групи в неравностойно положение, стреми се към постигане на по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подходяща среда за образование на тези деца.

Чрез реализацията на проекта  участващите организации и институции ще постигнат значителен напредък в дейностите по образователна интеграция на децата в неравностойно положение в Община Берковица.