Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПРР

 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Инвестираме във вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА  СПЕЧЕЛИ  ПРОЕКТ  ПО ОПРР  ЗА  ЕНЕРГИЙНА  ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ОБЩИНСКАТА  ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

На 17 април 2012 г. в гр. София между Министерството на регионалното развитие и благоустройство и община Берковица бе сключен договор N BG 161РО001/4.1-03/2010/069 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ N BG 161РО001/4.1-03/2010 за изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на допустимите разходи по проекта възлиза  на 870 188.90 лв., като 739 660.56 лв. е съфинансирането от ЕФРР, а 130 528.34 лв. е собствения принос на бенефициента община – Берковица.  Основната цел на проекта е да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в трето ОУ „Иван Вазов”, ЦДГ „Пролетна дъга” и ЦДГ „Малина”.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище  на ЕС и управляващия орган.

Вашият коментар