Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ТРИ ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Община Берковица спечели три проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обща стойност 4 500 000 лв. по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.
Трите проектни предложения на Община Берковица са с най-висок брой точки и са класирани на първо, второ и трето място сред одобрените за финансиране общо 20 проекта.
В рамките на процедурата бяха подадени 71 проектни предложения. Одобрени са проектите на 11 общини на обща стойност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 28 955 769,81 лева.
Одобрените проекти включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на 8 многофамилни жилищни сгради в град Берковица – ж.к. „Заряница“, бл. 21 и бл. 22; блок Бор -2 на бул. „Мрамор“ № 1; ж.к. „Изгрев“, бл. 9, бл. 10 и бл. 11; ж.к. „Изгрев“, бл. 74; ж.к. „Заряница“, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30; бл. „Звезда“ на ул. „Христо Ботев“ № 3; ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33 и ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17.
Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ.