Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ 5 ПРОЕКТА КЪМ ПУДООС

111Община Берковица спечели 5 проекта към ПУДООС рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 15 години. Общата стойност на проектите е 40 000 лева.  Първите три проекта са на Община Берковица – „Повишаване на еколoгичната култура в Община Берковица чрез почистване, облагородяване на зелени площи и реконструкция на детска площадка, находяща се в ПИ 03928.511.542 по плана на гр. Берковица“  на стойност 10 000 лева, кметство Боровци – „Почистване, озеленяване и облагородяване на парк в с. Боровци, Община Берковица“ за 10 000 лева и на кметство Бистрилица – „Почистване и облагородяване на парка в с. Бистрилица, Община Берковица чрез поставяне на пейки и кошчета за разделно събиране на отпадъци и озеленяване“ за 10 000 лева.  От подадени 1000 проекта на общини и кметства, одобрени за финансиране са 232, сред които са и на Община Берковица.

Другите два проекта са на стойност по 5 000 лева. Единият е  на Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – „Озеленяване, облагородяване и изграждане на съоръжения в Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Берковица“. Тук от постъпили 524 проекта на училища и обединени детски комплекса, 122 ще бъдат финансирани. Другият проект е на ДГ „Васил Левски“, с. Бързия – „Почистване, облагородяване, обособяване на класна стая на открито и монтиране на комбинирани съоръжения в ДГ „Васил Левски“, с. Бързия“.  От подадени 512 проекта за детски градини 122 ще бъдат финансирани.

На свое заседание на 01.12.2016 г. Управителният съвет на ПУДООС бе приел да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 хил.лв. за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2017 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2017 г.”.

Основните дейности, към които са насочени проектите са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и др. По отношение на проектите на училища и детски градини дейности по  създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с предмета на Кампанията.